Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie București organizeaza concurs pentru ocuparea a 29 posturi contractuale vacante de executie

Jobs

In temeiul prevederilor HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a adreselor Ministerului Sanatatii nr. DPSS 4148/03.07.2023, nr. AR 175/12.01.2024 si AR 7865/DPSS 3385/2024 prin care se aproba organizarea concursurilor prin deblocarea unor posturi, cat si a OUG nr. 115/2023, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de executie, dupa cum urmeaza:

I. Economist II – 1 posturi vacante
– 1 post contractual de executie vacant – economist II (poz. 898) din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate;
• 6 luni vechime in specialitate;
• Diploma de licenta;

II. Magaziner – 1 posturi vacante
– 1 post contractual de executie vacant – magaziner (poz. 960) din cadrul Serviciului Achizitii Publice, Contractare;
• 6 luni vechime in activitate;
• Diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale;

III. Statistician medical – 1 posturi vacante
– 1 post contractual de executie vacant – Statistician medical (poz. 598) in cadrul Serviciului de evaluare si statistica medicala
• Diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii;
• 6 luni vechime in activitate

IV. Fiziokinetoterapeut debutant – 1 posturi vacante
– 1 post contractual de executie vacant – Fiziokinetoterapeut debutant (poz. 396) in cadrul Laboratorului de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) str. Sf. Dumitru nr. 2
• diploma de licenta in specialitate (Facultatea de medicina; domeniul/profilul: medicina/sanatate; specializarea fiziokinetoterapie/ balneofiziokinetoterapie si recuperare)
• Nu necesita vechime în specialitate
• Certificat de membru Colegiul fizioterapeutilor;
• Asigurare de Malpraxis în termen de valabilitate;
• Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Colegiul fizioterapeutilor.

V. Kinetoterapeut – 1 posturi vacante
– 1 post contractual de executie vacant – Kinetoterapeut (poz. 313) in cadrul Spitalizarii de zi: Str Popa Rusu nr. 7
• Diplomă de licentă în specialitate (Facultate de Educatie Fizica si Sport – specializarea Kinetoterapie);
• 6 luni vechime în specialitate
• Certificat de membru Colegiul fizioterapeutilor;
• Asigurare de Malpraxis în termen de valabilitate;
• Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Colegiul fizioterapeutilor.

VI. Kinetoterapeut debutant – 3 posturi vacante
– 1 post contractual de executie vacant – Kinetoterapeut debutant (poz. 319) in cadrul Spitalizarii de zi: Str Popa Rusu nr. 7
– 2 posturi contractuale de executie vacante – Kinetoterapeut debutant (poz. 397 si poz. 626) in cadrul Laboratorului de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) str. Sf. Dumitru nr. 2
• Diplomă de licentă în specialitate (Facultate de Educatie Fizica si Sport – specializarea Kinetoterapie);
• Nu necesita vechime în specialitate
• Certificat de membru Colegiul fizioterapeutilor;
• Asigurare de Malpraxis în termen de valabilitate;
• Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Colegiul fizioterapeutilor.

VII. Asistent medical generalist (PL) – 2 posturi vacante
– 2 posturi contractuale de executie vacante – Asistent medical generalist (PL) (poz. 154 si poz. 156) in cadrul Sectiei clinice Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie III
• Minim 6 luni vechime ca asistent medical generalist;
• Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
• Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
• Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

VIII. Asistent medical BFT debutant (PL) – 8 posturi vacante
– 2 posturi contractuale de executie vacante – Asistent medical BFT debutant (PL) (poz. 303 si poz. 306) in cadrul Spitalizarii de zi – Str Baniei nr. 19
– 1 post contractual de executie vacant – Asistent medical BFT debutant (PL) (poz. 329) in cadrul Spitalizarii de zi: Str Popa Rusu nr. 7
– 1 post contractual de executie vacant – Asistent medical BFT debutant (PL) (poz. 385) in cadrul Spitalizarii de zi: Str. Sf. Dumitru nr. 2
– 1 post contractual de executie vacant – Asistent medical BFT debutant (PL) (poz. 441) in cadrul Laboratorului de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) str. Sf. Dumitru nr. 2
– 2 posturi contractuale de executie vacante – Asistent medical BFT debutant (PL) (poz. 476 si poz. 492) in cadrul Laboratorului Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) – Bld. Ion Mihalache nr. 11A
– 1 post contractual de executie vacant – Asistent medical BFT debutant (PL) (poz. 510) in cadrul Laboratorului Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) – Str. Nicolae Balcescu, nr. 7, Slanic Moldova
• Nu necesita vechime ca asistent medical BFT;
• Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
• Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
• Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

IX. Asistent medical BFT masaj debutant (PL) – 3 posturi vacante
– 1 post contractual de executie vacant – Asistent medical BFT masaj debutant (PL) (poz. 453) in cadrul Laboratorului de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) str. Sf. Dumitru nr. 2
– 1 post contractual de executie vacant – Asistent medical BFT masaj debutant (PL) (poz. 499) in cadrul Laboratorului Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) – Bld. Ion Mihalache nr. 11A
– 1 post contractual de executie vacant – Asistent medical BFT debutant (PL) masaj (poz. 333) in cadrul Spitalizarii de zi: Str Popa Rusu nr. 7
• Nu necesita vechime ca asistent medical BFT;
• Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
• Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de raspundere civila (în copie), în termen de valabilitate;
• Adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

X. Infirmiera – 1 posturi vacante
– 1 post contractual de executie vacant – Infirmiera (poz. 116) in cadrul Sectiei clinice Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie II
• Minim 6 luni vechime în activitate;
• Scoală generală;
• Curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia general resurse umane şi certificare;

XI. Infirmiera debutanta – 1 posturi vacante
– 1 post contractual de executie vacant – Infirmiera debutanta (poz. 125) in cadrul Sectiei clinice Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie II
• Nu necesita vechime în activitate
• Scoală generală;

XII. Ingrijitoare – 6 posturi vacante
– 1 post contractual de executie vacant – Ingrijitoare (poz. 132) in cadrul Camerei de garda – Str. Sf. Dumitru, nr. 2
– 2 posturi contractuale de executie vacante – Ingrijitoare (poz. 246 si poz. 248) in cadrul Sectiei clinice Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie IV (Recuperare Neurologica)
– 2 posturi contractuale de executie vacante – Ingrijitoare (poz. 337 si poz. 338) in cadrul Spitalizarii de zi: Str Popa Rusu nr. 7
– 1 post contractual de executie vacant – Ingrijitoare, (poz. 364) in cadrul Spitalizarii de zi: Bdul Ion Mihalache nr. 11 A
• Şcoală generală;
• Nu necesita vechime în activitate

*Nota:
Personalul poate fi directionat sa isi desfasoare activitatea si in alte compartimente ale institutului, in functie de necesitati, prin dispozitia conducerii;

Condiții generale de înscriere la concurs:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineste condiții generale prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele:
(1)
a) formular de înscriere la concurs (conform anexei prezentului anunt de concurs);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la pct. e) este prevăzut în anexa nr. 3 a HG 1336/2022.
(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute la pct. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la pct. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise.
(6) În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Candidatii vor depune dosarele de inscriere la concurs la sediul institutului din Bucuresti, Sector 3, Str. Sf. Dumitru, nr. 2 – Serviciul R.U.N.O.S., in perioada 04.07.2024 – 17.07.2024, intre orele 9.00 – 15.00.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza de catre secretariatul comisiei de concurs, cu mentiunea admis sau respins, insotita, dupa caz de motivul respingerii, la sediul institutului, precum si pe pagina de internet a institutului, in termenul prevazut in calendarul de desfasurare a concursului.

Candidații vor avea asupra lor în zilele de concurs Cartea de Identitate.

Tipul probelor de concurs:
Proba scrisa si proba de interviu

Calendarul de desfasurare a concursului, bibliografia, tematica si fisa postului se gasesc pe site-ul institutului la adresa www.inrmfb.ro la sectiunea „stiri si media”, sectiunea „concursuri”.

Relații suplimentare se pot obține la sediul institutului, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, Sector 3, București, Serviciul R.U.N.O.S., e-mail: ru@inrmfb.ro, tel. 0733.193.998.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .