Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – STR. HELIADE ÎNTRE VII NR.72 – SECTOR 2

Social

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, „Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice …”
Procedură dezbatere: 30 de zile lucrătoare; termen: 06 AUGUST 2019.
Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază, poate fi consultat:
– pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro;
link: http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/pr_dezb_publica.php
– la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.
Proiectul de act normativ se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare.
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, republicată, până la data de 09.07.2019, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative se vor transmite:
– prin site-ul www.pmb.ro;
– prin poştă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 – Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică;- la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.
Materialele transmise vor purta menţiunea:
„Recomandare la proiect de act normativ”